Privacyverklaring Stichting Revalidatie Cirebon

Met ingang van 25 mei 2018 geldt de nieuwe Europese Privacywet, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Stichting Revalidatie Cirebon is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

https://www.sr-cirebon.nl
info@sr-cirebon.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Stichting Revalidatie Cirebon verwerkt uw persoonsgegevens omdat u donateur, sponsor of patiënt bent en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Naam, adres, woonplaats
  • E-mailadres
  • Telefoonnummer
  • Banknummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

  • Patiëntgegevens zoals geboortedatum en diagnose, behandelplan.

Mocht u het idee hebben dat er gegevens verwerkt zijn die wij niet mogen verwerken, dan vernemen wij dat graag en zullen wij deze -indien dat terecht is- direct verwijderen. Neemt u dan contact met ons op via info@sr-cirebon.nl

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Stichting Revalidatie Cirebon bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij bewaren de persoonsgegevens maximaal 15 jaar.

Delen van persoonsgegevens met derden

Stichting Revalidatie Cirebon verstrekt alleen persoonsgegevens aan derden, als dit nodig is voor de uitvoering van onze taakstelling of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Hiervoor vragen wij eerst uw toestemming.

Cookies of vergelijkbare technieken

Stichting Revalidatie Cirebon gebruikt Google Analytics om algemene statistieken over het bezoek van de website te analyseren. Hierbij worden algemene gegevens gebruikt die geen inbreuk maken op uw privacy.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting Revalidatie Cirebon en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u naar u te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@sr-cirebon.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen.

Beveiliging

Stichting Revalidatie Cirebon neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@sr-cirebon.nl.

Klachten

Stichting Revalidatie Cirebon wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Meer informatie

Als u vragen heeft over het gebruik van uw persoonsgegevens door Stichting Revalidatie Cirebon kunt u contact opnemen via info@sr-cirebon.nl
Voor meer informatie over privacy kunt u de website van de Autoriteit Persoonsgegevens raadplegen.